Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA DEL WEB www.ecoplanta.net

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, sobre protecció de dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us oferim a continuació la informació relativa al tractament de les vostres dades personals obtingudes o recollides per mitjà del present lloc web.

  1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El tractament de les dades personals recollides per mitjà del lloc web www.ecoplanta.net és responsabilitat d’Ecoplanta Molecular Recycling Solutions SL (d’ara endavant, Ecoplanta), amb NIF B67143289 i domicili social al passeig de la Zona Franca 48, 08038 Barcelona, Espanya.

Al web www.ecoplanta.net es poden trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per terceres entitats, en les quals s’ofereixen serveis comuns per a empreses del grup al qual pertany Ecoplanta. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privadesa, en què es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

  1. Quines categories de dades es tracten? Amb quina finalitat es tracten les vostres dades personals? Durant quant temps?

El simple fet de visitar el lloc web i navegar per les diferents seccions no requereix que ens faciliteu cap dada de caràcter personal o que us hi registreu com a usuari. No obstant això, us recordem que podeu instal·lar cookies al dispositiu d’accés. Podeu obtenir més detalls sobre les cookies que utilitzem, la configuració del vostre consentiment i com podeu desactivar-les a la nostra política de cookies.

Al lloc web www.ecoplanta.net, hi ha un formulari de contacte amb el qual es poden recollir dades identificatives i de contacte que seran tractades amb la finalitat de gestionar les peticions, les consultes o les reclamacions que efectueu, per tal de tramitar-les internament i, si escau, donar-hi resposta. La base legitimadora és el consentiment.

Les vostres dades personals seran conservades el temps necessari per respondre a la vostra petició o consulta. Posteriorment es conservaran bloquejades durant un període addicional de 3 anys per respondre a responsabilitats legals eventuals. Transcorregut aquest període, les dades personals seran eliminades de manera definitiva.

  1. Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les vostres dades personals?

Ecoplanta tractarà les vostres dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les vostres dades i evitar-ne la destrucció, la pèrdua, l’accés il·lícit o l’alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com ara l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

  1. Amb qui compartim les vostres dades?

Les vostres dades seran tractades pels diferents departaments de Ecoplanta implicats en la tramitació de la petició per a la gestió correcta d’aquesta.

Ecoplanta utilitza prestadors de serveis per dur a terme algunes tasques, com ara proveïdors de serveis tecnològics. Aquests prestadors de serveis actuen com a encarregats del tractament i poden canviar al llarg del temps. En tot cas, Ecoplanta garanteix, per mitjà de la signatura d’acords, que aquests encarregats compleixen les mesures de seguretat apropiades i que segueixen les instruccions en el tractament de les dades personals a què accedeixen.

Per a l’eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan ubicats a països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, si estan ubicats a l’EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. Ecoplanta garanteix que:

Ecoplanta pot comunicar les vostres dades personals a:

  • Administracions públiques, jutjats i tribunals, entre altres, si aquests les requereixen per al compliment d’una obligació legal.
  • Empreses del grup empresarial a què pertany la societat per a les mateixes finalitats de tractament descrites, sobre la base de l’interès legítim, respectant en tots els casos les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  1. Quins són els vostres drets?

Teniu els drets següents en matèria de protecció de dades:

Dret En què consisteix?
Dret d’accés Consultar de quines dades personals vostres disposem.
Dret de rectificació Modificar les dades personals que tenim quan siguin inexactes o incompletes.
Dret d’oposició Sol·licitar que no tractem les vostres dades personals per a algunes finalitats concretes.
Dret de supressió Sol·licitar que eliminem les vostres dades personals.
Dret de limitació Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals en determinades circumstàncies.
Dret de portabilitat Sol·licitar que us lliurem en un format informàtic la informació que tenim sobre la vostra persona o que la transmetem a un altre responsable.
Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent Presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)

Podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment o exercitar qualsevol dels drets esmentats, contactant amb info@ecoplanta.net.

La sol·licitud ha d’incloure una còpia del vostre DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent, i també el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se us pot requerir que l’esmeneu. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es pot cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

  1. Xarxes socials

Com a norma general, els perfils corporatius d’Ecoplanta a les xarxes socials (Twitter, YouTube, LinkedIn, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens faciliteu dades a través de missatges privats en xarxes socials amb motiu d’una consulta o una petició feta per aquest mitjà, les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament per atendre la petició efectuada, en els termes que s’exposen en aquesta política. Us recordem que no heu d’incloure dades personals vostres o de tercers (com ara adreces electròniques, nom, telèfon o número de contracte, etc.) als missatges oberts en cap xarxa social. Si no esteu segur de si el vostre missatge pot ser llegit o no per tercers, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres per un altre canal.

  1. Actualització de la present política.

Aquesta política pot ser revisada per Ecoplanta en qualsevol moment. Recordeu que convé  revisar-la cada cert temps. En el cas que les modificacions comportin un canvi substancial en el tractament de les vostres dades o se’n requereixi el consentiment per a algun nou tractament, se us informarà sobre aquests canvis per tal de demanar-vos novament el consentiment en els casos en què sigui necessari.

Política de privadesa revisada el 18 de febrer del 2022