ECONOMIA CIRCULAR

Què és l’economia circular?

Accelerar la transició del model econòmic de consum de recursos lineal, vigent des de la revolució industrial (recurs–producte–residu), cap a un model d’economia circular (recurs–producte–reciclatge–recurs) constitueix una de les urgències econòmiques, polítiques i socials per acostar-nos als objectius de sostenibilitat marcats per les agendes dels principals governs i organismes internacionals. Aquest nou paradigma va encaminat a la preservació del planeta i dels seus recursos naturals per a generacions futures.
L’economia circular requereix canviar des del disseny dels productes i els seus sistemes d’embalatge, transport i distribució fins al seu ús. Finalment, se centra en el reciclatge o reutilització (que han d’estar pensats en clau de sostenibilitat per reduir els residus que generem i maximitzar la utilitat i el reaprofitament dels productes i els elements que els componen).
Es preveu que l’impacte de l’economia circular a Europa generarà 1,8 bilions d’euros el 2030, segons un estudi elaborat per McKinsey, SUN i la Fundació Ellen MacArthur i avalat per la Unió Europea.
Background

Descarbonització de l’economia

L’economia lineal s’empara en les matèries primeres verges com a recurs bàsic i les utilitza extensivament, cosa que incrementa l’impacte de les emissions de CO₂ a l’atmosfera i agreuja l’escalfament global.
El model que proposa Ecoplanta és un exemple d’activitat baixa en carboni, que redueix l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
Gràcies a la producció de biocombustibles avançats a partir del metanol circular del reciclatge molecular a Ecoplanta, s’afavorirà el procés de descarbonització de sectors del transport que resulten difícils d’electrificar, per exemple el transport pesant i el marítim o l’aviació.

Marc europeu del tractament de residus

Evitar i reduir la generació de residus és un dels principals reptes de l’economia circular. En aquest entorn, el projecte d’Ecoplanta s’adapta a la legislació vigent. La Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre residus estableix la prevenció de residus com a principi imperant i en promou la reducció, la reutilització i el reciclatge, resta prioritat a la valorització energètica i considera els abocadors com l’última opció en el seu tractament. En aquest sentit, els objectius europeus per al 2035 preveuen que els abocadors només representin el 10% en el tractament dels residus i que la incineració en representi un 25%, mentre que el reciclatge i la valorització material hauran de representar un 65% d’aquest tractament.
El projecte Ecoplanta ha estat un dels set projectes preseleccionats al Innovation Fund de la Comissió Europea, entre més de 300 projectes a gran escala presentats, per la seva contribució a la lluita contra el canvi climàtic.

Cofinançat per la Unió Europea

L’Estratègia Espanyola d’Economia Circular, Espanya Circular 2030

L’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC) comparteix els objectius dels dos plans d’acció d’economia circular de la Unió Europea, “Tancar el cercle: un pla d’acció de la UE per a l’economia circular”, de 2015, i “Un nou Pla d’Acció d’Economia Circular per a una Europa més neta i competitiva”, de 2020, i també amb el Pacte Verd Europeu i l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
Dins d’aquest context, l’Estratègia estableix unes orientacions estratègiques a manera de decàleg i es marca una sèrie d’objectius quantitatius que es volen assolir l’any 2030, dins dels quals amb Ecoplanta es contribuiria directament:
• Reduir en un 30% el consum nacional de materials en relació amb el PIB, prenent com a any de referència el 2010.
• Reduir la generació de residus un 15% respecte dels generats el 2010.
• Incrementar la reutilització i la preparació per a la reutilització fins a arribar al 10% dels residus municipals generats.
• Reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle per sota dels 10 milions de tones de CO2 equivalent.

Què aporta Ecoplanta en aquest marc?

Mitjançant la valorització de residus en una economia circular real, Ecoplanta contribuirà de manera molt favorable a la millora dels índexs de valorització material a Catalunya, d’acord amb el programa PRECAT20 de gestió de residus, a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC) i a les metes per al 2035 de la UE de reduir el volum de residus sòlids urbans que es destinen als abocadors actualment, de manera que es consolidarà com una alternativa amb menys impacte mediambiental que la incineració.
Background

Objectiu: minimitzar els residus

A Ecoplanta, els residus del procés que no contenen carboni són tractats i es poden utilitzar per desenvolupar nous productes. D’aquesta manera, Ecoplanta contribueix a minimitzar el volum de residus.

De residu a recurs, un model de futur: matèria primera secundària.

Estem davant d’un canvi de paradigma mediambiental, econòmic, industrial i social per fer viable una societat més sostenible. En aquest marc, els residus han de ser tractats perquè es transformin en un recurs: són les matèries primeres secundàries –que provenen de productes ja utilitzats i de restes de materials– i que, una vegada tractades, són utilitzables com a matèria primera en un altre procés productiu.
Gràcies a l’aplicació de la tecnologia desenvolupada per l’empresa canadenca Enerkem, avui podem convertir residus destinats als abocadors o bé que s’incineraven en matèries primeres per a la indústria química, cosa que contribueix a fer créixer l’economia circular.
Tenim davant un projecte pioner a Europa que inaugura la indústria química renovable i contribueix a la descarbonització de la nostra economia i a un futur més sostenible.