Avís legal

Avís legal

Les dades identificadores del responsable del lloc web són les següents: Ecoplanta Molecular Recycling Solutions SL (d’ara endavant, “Ecoplanta”), domiciliada al passeig de la Zona Franca, 48, 08038 Barcelona, Espanya, i titular del NIF B67143289.

Accedir i utilitzar el lloc web d’Ecoplanta atribueix a qui ho fa la condició d’“usuari” que accepta plenament i sense reserves aquestes condicions generals, a més de les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i condicions del lloc web.

Accés al lloc web

El lloc web és accessible 7×24, excepte durant els períodes de manteniment. Ecoplanta no pot garantir que el lloc web sempre estarà operatiu. De la mateixa manera, no es pot responsabilitzar dels resultats d’esdeveniments de força major, avaries o problemes tècnics que afectin el maquinari, els programes i el programari o internet, cosa que pot provocar la suspensió o la interrupció del servei. Ecoplanta no es responsabilitza per demores, dificultats d’ús o incompatibilitat entre el lloc web actual i els fitxers de l’usuari, el navegador o qualsevol altre programa utilitzat per accedir al lloc web.

El lloc web està disponible gratuïtament (exclosos els costos de connexió al lloc web que són a càrrec de l’usuari).

Condicions generals d’ús del lloc web

Objecte

Aquestes condicions generals regulen l’ús (inclosos l’accés, la creació, l’edició, la modificació i la supressió) del lloc web d’Ecoplanta, inclosos els continguts i els serveis que s’hi posen a disposició. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web es considera “usuari” i, per tant, accepta sotmetre’s, de manera expressa, automàtica i voluntària, a les condicions generals vigents cada vegada que accedeixi al lloc web esmentat, i a les condicions particulars que, si escau, hi siguin aplicables.

Ecoplanta es reserva el dret de modificar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web, i de modificar o eliminar els serveis o els continguts, a més a més de les condicions d’accés i ús del lloc web.

Ús

L’usuari és conscient i accepta que l’ús del lloc web s’efectua, en tot cas, sota la seva única responsabilitat. Està prohibit utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a Ecoplanta o per a qualsevol tercer. En utilitzar el lloc web, l’usuari es compromet a no practicar cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos o els drets d’Ecoplanta ni de tercers, o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la utilització normal del lloc web.

Ecoplanta adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són completament fiables i que, per tant, Ecoplanta no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i en els fitxers que contenen.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

Tota la informació que conté el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades) és propietat d’Ecoplanta.

Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen, en tot moment i amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom, a Ecoplanta, inclosa qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats o modificats per l’usuari. L’usuari no pot utilitzar les marques registrades per Ecoplanta, els noms comercials, els dissenys i el know-how, com tampoc cap altre signe distintiu de SGAB, sense el seu consentiment previ i exprés.

L’usuari no pot modificar ni reproduir, parcialment ni totalment, aquesta informació sense el consentiment previ i exprés d’Ecoplanta. Amb caràcter enunciatiu però no limitador: 1) L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir, manipular el copyright ni altres dades identificadores dels drets d’Ecoplanta, ni tampoc cap altre mecanisme de protecció. 2) L’usuari no està autoritzat a desmuntar, descompilar ni invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web.

Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest lloc web, la revenda, a més de la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’Ecoplanta, donen lloc a les responsabilitats establertes legalment. Les marques (els signes distintius i els logotips) que apareixen en el lloc web són titularitat exclusiva d’Ecoplanta i estan degudament registrades o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.

Hiperenllaços i llocs enllaçats

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Ecoplanta i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per Ecoplanta dels seus continguts o serveis. En tot cas, Ecoplanta es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.

En el lloc web d’Ecoplanta es posen a disposició de l’usuari, únicament per a la cerca de la informació i l’accés a aquesta, els continguts i els serveis disponibles a internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, enllaços o botons), que permeten a l’usuari accedir a llocs o portals d’internet pertanyents o gestionats per tercers (llocs enllaçats). Ecoplanta no ofereix ni comercialitza per si mateixa o per mitjà de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova ni supervisa ni controla de cap manera els continguts i els serveis, ni tampoc cap material, de la naturalesa que sigui, que continguin. En conseqüència, l’usuari assumeix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació per aquests llocs web.